Porady prawne i kompleksowa obsługa firm

Doskonale rozumiejący się zespół umożliwia Kancelarii świadczenie usług na najwyższym poziomie. Wieloletnie doświadczenie i zróżnicowane zainteresowania partnerów pozwoliły nam na wyspecjalizowanie się w kilku dziedzinach takich jak, np. prawo pracy, spółdzielcze i bankowe, upadłościowe oraz spółek. Oferujemy doradztwo z prawa pracy, spółdzielczego i bankowego oraz pozostałych dziedzin pozostających w obszarze zainteresowania przedsiębiorców wsparte konsultacjami z doradcami podatkowymi czy rzecznikami patentowymi.

Naszym Klientom z Bydgoszczy i okolic świadczymy też doradztwo prawne dotyczące zagadnień regulowanych Kodeksem Cywilnym oraz Kodeksem Rodzinnym i Opiekuńczym. Prowadzimy sprawy spadkowe, jak i o rozwód czy alimenty. Jako że sprawy spadkowe, kwestie związane z alimentami, a przede wszystkim rozwody dotyczą bardzo prywatnej sfery życia, zapewniamy naszym Klientom dyskrecję oraz poszanowanie ich interesów.


Prawo spółek, fuzje i przejęcia, restrukturyzacja spółek i grup kapitałowych

Zakres doradztwa obejmuje:

 • tworzenie spółek, oddziałów oraz przedstawicielstw,
 • planowanie optymalnej prawnie oraz podatkowo struktury grupy kapitałowej,
 • umów zawieranych miedzy wspólnikami i akcjonariuszami,
 • sporów między wspólnikami i akcjonariuszami,
 • bieżącej obsługi korporacyjnej,
 • obsługi prawnej organów spółek kapitałowych,
 • likwidacji spółek,
 • reprezentowania spółek w postępowaniach rejestrowych.
 • sprzedaży i zakupu udziałów (akcji) spółek,
 • sprzedaży i zakupu przedsiębiorstw,
 • badań prawnych i podatkowych typu due diligence,
 • restrukturyzacji grup kapitałowych,
 • łączenia spółek,
 • podziałów spółek,
 • przekształceń spółek.
Sprawy sądowe i sądowo-administracyjne

Zapewniamy doradztwo prawne w zakresie prowadzenia:

 • spraw cywilnych i gospodarczych przed sądami powszechnymi, w tym przed Sądem Najwyższym,
 • postępowań administracyjnych przed organami administracji publicznej, Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym,
 • spraw gospodarczych przed sądami arbitrażowymi,
 • postępowań upadłościowych (upadłość likwidacyjna i układowa) i naprawczych
 • postępowań przed sądami pracy w sporach ze stosunków pracy
 • sporów pozasądowych z uwzględnieniem alternatywnych metod rozwiązywania sporów, takich jak arbitraż i mediacje.
Prawo kontraktowe

Doradzamy w kwestiach związanych z zawieraniem, rozwiązywaniem i wykonywaniem umów cywilnoprawnych, w tym w szczególności:

 • przygotowujemy, negocjujemy i opiniujemy umowy,
 • doradzamy w trakcie wykonywania tych umów,
 • pomagamy weryfikować i dochodzić roszczeń powstałych na etapie ich realizacji
 • w zakresie wyboru optymalnych rozwiązań kontraktowych zabezpieczających interesy naszych klientów
 • zwracamy szczególną uwagę na możliwie szerokie rozpoznanie i zabezpieczenie wszystkich rodzajów ryzyk, związanych z przygotowywanymi i negocjowanymi umowami.
Prawo pracy

Zakres doradztwa obejmuje:

 • tworzenie regulaminów pracy, wynagradzania, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i polityki w sprawach zatrudnienia
 • tworzenie umów o pracę, umów dla członków zarządu i kadry kierowniczej oraz umów o zakazie konkurencji i ochronie tajemnic przedsiębiorstwa,
 • warunki zatrudnienia na gruncie Kodeksu pracy i innych źródeł prawa
 • umowy cywilnoprawne
 • czas pracy
 • wynagrodzenie, odprawy, ekwiwalenty pieniężne
 • delegowanie pracowników do pracy za granicą
 • równe traktowanie w zatrudnieniu
 • odpowiedzialność porządkowa
 • rozwiązywanie umów o pracę
 • badanie stanu przestrzegania prawa w zakresie spraw pracowniczych (audyt wewnętrzny, analizy prawne, postępowania wyjaśniające)
 • zagadnienia prawa pracy przy transakcjach nabywania, łączenia lub podziału spółek
 • restrukturyzacja zatrudnienia, w tym przejście zakładu pracy i zwolnienia grupowe
 • obowiązek informowania i konsultacji przedstawicieli pracowników
 • relacje ze związkami zawodowymi, spory zbiorowe
 • rozwiązywanie sporów pracowniczych, w tym reprezentowanie pracodawców przed sądami pracy
Prawo upadłościowe

Oferujemy kompleksowe doradztwo dotyczące spraw związanych z niewypłacalnością i upadłością, w szczególności:

 • opracowujemy scenariusze restrukturyzacji poza procedurą upadłościową, w tym negocjujemy warunki restrukturyzacji zadłużenia,
 • doradzamy przy wyborze i ustanawianiu zabezpieczeń na wypadek niewypłacalności kontrahenta,
 • przygotowujemy wnioski o ogłoszenie upadłości,
 • składamy zgłoszenia wierzytelności,
 • reprezentujemy w postępowaniu upadłościowym oraz w kontaktach z organami postępowania,
 • doradzamy przy opracowywaniu i wdrażaniu propozycji układowych,
 • prowadzimy postępowania o wyłączenie mienia osób trzecich z masy upadłości,
 • doradzamy przy nabywaniu mienia od podmiotów w upadłości.
Prawo ochrony informacji

Doradztwo w kwestiach ochrony informacji obejmuje zagadnienia związane z:

 • ochroną danych osobowych,
 • informacją publiczną,
 • tajemnicą przedsiębiorstwa,
 • tajemnicami zawodowymi.
Prawo spółdzielcze i bankowe

Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną w zakresie prawa spółdzielczego, w szczególności:

 • tworzenie i likwidacja spółdzielni,
 • bieżącej obsługi prawnej spółdzielni,
 • opracowywanie statutów, uchwał i regulaminów,
 • obsługi prawnej organów spółdzielni,
 • reprezentowania spółdzielni w postępowaniach rejestrowych,
 • sprzedaży i zakupu przedsiębiorstw,
 • badań prawnych typu due diligence,
 • podziałów spółdzielni,
 • przekształceń spółdzielni.

Kancelaria posiada doświadczenie w zakresie bieżącej obsługi prawnej związanej z działalnością banków spółdzielczych oraz spółdzielni produkcyjnych.

Prawo cywilne i rodzinne

Do najczęściej prowadzonych spraw rodzinnych należą sprawy o:  alimenty (podwyższenie lub obniżenie), rozwód i separację, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa, ustalenie kontaktów z dziećmi, podział majątku, unieważnienie małżeństwa, ubezwłasnowolnienie itp.

Do najczęstszych prowadzonych spraw cywilnych należą sprawy o: sprawy o zapłatę, odszkodowania, komunikacyjne, znoszenie współwłasności, zasiedzenia, sprawy wieczystoksięgowe, ochrona dóbr osobistych itp.

Prawo spadkowe

Zakres udzielanej pomocy prawnej obejmuje m. in.:

 • doradztwo i reprezentacja w sprawach o stwierdzenie nabycia spadków z testamentu lub z ustawy,
 • doradztwo w kwestiach dotyczących korzystnego przekazania majątku spadkobiercom, oraz w zakresie obowiązków podatkowych spadkobierców i obdarowanych,
 • doradztwo i reprezentacja w sprawach o dział spadku,
 • doradztwo i reprezentacja w sprawach o zachowek.

Do najczęściej prowadzonych spraw spadkowych należą sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, odpowiedzialność za długi spadkowe, testamenty, zachowki, zabezpieczenie i podział spadku.

Dochodzenie odszkodowań i polis posagowych

Usługa obejmuje dochodzenie odszkodowań od podmiotów odpowiedzialnych za powstanie szkody oraz zobowiązanych do jej naprawienia i dotyczy w szczególności:

 1. 1. Szkody na osobie powstałe wskutek:
  • a) wypadków komunikacyjnych
  • b) śmierci osoby bliskiej w wypadku
  • c) wypadków przy pracy
  • d) poślizgnięć i potknięć w miejscach publicznych
  • e) nieszczęśliwego wypadku lub poważnej choroby
  • f) wypadków w rolnictwie,
 2. 2. Szkody w pojeździe powstałe wskutek:
  • a) odpowiedzialności zarządcy drogi lub wykonawcy robót drogowych
  • b) zaniżeniem kosztów naprawy kosztorysowej przy likwidacji szkody z polisy OC - wymuszanie użycia części zamiennych, zaniżenie kosztów naprawy,
  • c) zaniżeniem kosztów naprawy w warsztacie - żądanie faktur źródłowych, odmowa pokrycia kosztów holowania i parkingu,
  • d) rozliczeniach szkody całkowitej - zaniżenie wartości pojazdu, ustalenie szkody całkowitej przy kosztach naprawy mniejszych niż wartość pojazdu,
  • e) odmowie wypłaty z polisy AC
 3. 3. Waloryzacja "starych" świadczeń - polisy posagowe

Aktualności

Nielegalne nagranie rozmowy jako dowód w sądzie w sporach pracowniczych.

Nielegalne nagranie, czyli uzyskane z ukrycia, bez wiedzy drugiej strony, stanowi naruszenie prawa do prywatności. W pewnych jednak sytuacjach takie nielegalnie nagrane rozmowy mogą stanowić dowód w sądzie. W świetle ostatnich zmian stanu prawnego takie nagrania mogą mieć znacznie większe znaczenie, zwłaszcza na płaszczyźnie sporów pomiędzy pracownikami a pracodawcą, choć nie tylko.
więcej
Copyright © 2023