Nielegalne nagranie rozmowy jako dowód w sądzie w sporach pracowniczych.

Nielegalne nagranie, czyli uzyskane z ukrycia, bez wiedzy drugiej strony, stanowi naruszenie prawa do prywatności. W pewnych jednak sytuacjach takie nielegalnie nagrane rozmowy mogą stanowić dowód w sądzie. W świetle ostatnich zmian stanu prawnego takie nagrania mogą mieć znacznie większe znaczenie, zwłaszcza na płaszczyźnie sporów pomiędzy pracownikami a pracodawcą, choć nie tylko.

W dotychczasowej praktyce sądy samodzielnie oceniały dopuszczalność wykorzystania nielegalnego nagrania jako dowodu. Bywały traktowane tak jak każdy inny dowód i sąd brał je pod uwagę, w innych przypadkach sądy odmawiały dopuszczenia nielegalnego nagrania z uwagi na przywołane prawo do prywatności. Często jednak taki dowód dotyczył okoliczności krytycznych dla rozstrzygnięcia sprawy, co sprawiało, że sąd musiał go dopuścić, uznając prymat gwarancji sprawiedliwego procesu nad prawem do prywatności.

Pewnym usankcjonowaniem dotychczasowej praktyki są ostatnie zmiany przepisów prawa. Mianowicie nowelizacja procedury cywilnej i kodeksu cywilnego, obowiązująca od 8 września 2016 r., dopuszcza jako dowód w sprawach cywilnych każdy dokument, przy czym pod pojęciem dokumentu należy po zmianie rozumieć również nagranie dźwiękowe (audialne).

Przywołana zmiana stanu prawnego może wpłynąć na znacznie częstsze wykorzystywanie tego typu dowodów przez strony w postępowaniach sądowych, a zwłaszcza w sporach pracowniczych. Nadal badana będzie oczywiście legalność pozyskania dowodu, tzn. czy nagranie było dokonane bez uprzedzenia rozmówcy, czy było efektem manipulacji bądź prowokacji, co może być przyczyną dyskwalifikacji nagrania. Niemniej z całą pewnością przeprowadzanie takich dowodów się upowszechni.

To powoduje, że pracodawcy w relacjach (kontaktach) z pracownikami powinni zdawać sobie sprawę z możliwości nagrywania rozmów przez pracowników celem późniejszego wykorzystania – np. w postępowaniu sądowym. Dotyczy to zwłaszcza tego typu spraw, w których istnieją problemy dowodowe. Chodzi o problemy z udowodnieniem nierównego traktowania pracowników, mobbingu, presji bądź szantażu ukierunkowanego na określone ukształtowanie bądź rozwiązanie stosunku pracy.

Pracodawcy nie muszą być bezbronni przed opisanymi praktykami. Mogą rozważyć wprowadzenie w regulacjach zakładowych zakazu wnoszenia telefonów bądź innych urządzeń umożliwiających rejestrację dźwięku na spotkania z pracodawcą.

Aktualności

Nielegalne nagranie rozmowy jako dowód w sądzie w sporach pracowniczych.

Nielegalne nagranie, czyli uzyskane z ukrycia, bez wiedzy drugiej strony, stanowi naruszenie prawa do prywatności. W pewnych jednak sytuacjach takie nielegalnie nagrane rozmowy mogą stanowić dowód w sądzie. W świetle ostatnich zmian stanu prawnego takie nagrania mogą mieć znacznie większe znaczenie, zwłaszcza na płaszczyźnie sporów pomiędzy pracownikami a pracodawcą, choć nie tylko.
więcej
Copyright © 2023